داخلی پرسنل

نام

داخلی

واحد

کارگزاری بانک اقتصادنوین

021-91077910

سر شماره جدید شرکت

آقای صالحی

101

معاملات آنلاین

آقای قربانپور

104

پذیرش

آقای بشری

110

مدیریت فن آوری

آقای محمدی صفت

302

پرداخت


آقای جمالی

303

حسابداری


خانم سلیمان زاده

304

صندوق سرمایه گذاری


خانم شفیعی

305

حسابداری


خانم سجادیان

501

مسئول دفتر مدیرعامل

خانم کیمیایی

205

بورس کالا


خانم کاظمیان

207

بورس کالا