داخلی پرسنل

نام

داخلی

واحد

کارگزاری بانک اقتصادنوین

88566101-10

-

آقای صالحی

101

معاملات آنلاین

آقای قربانپور

104

پذیرش

آقای حسینی

106

پذیرش

آقای محمدی صفت

302

پرداخت


آقای جمالی

303

حسابداری


آقای مجیدی

304

صندوق سرمایه گذاری


خانم شفیعی

305

حسابداری


آقای یاسینی

402

تحلیل


خانم بیگلو

501

منشی


خانم کیمیایی

606

بورس کالا


خانم برزگری

607

بورس کالا


خانم صادقی

608

بورس کالا